Vědci chrání vzácné knihovní a archivní sbírky

Výzkumný tým pracovníků z Ústavu chemických procesů AV ČR, Národní knihovny ČR a Národního archivu zkoumal v letech 2011-2015 v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI vliv podmínek prostředí na poškození cenných archivních a knihovních sbírek a navrhnul opatření, potřebná k jejich ochraně.

Mezi významné výsledky projektu patří zjištění, že jemné prachové částice a nanočástice, obsahující síran amonný, přispívají k degradaci dominantní složky papíru celulózy. Tyto malé částečky, z nichž největší jsou tisíckrát menší než 1 mm, pocházejí převážně z venkovního ovzduší a tvoří více než 80 % prachu v knihovnách a archivech. Zmíněný jev byl pozorován a popsán poprvé.

Při měření kvality ovzduší ve vybraných depozitářích Národního archivu bylo zjištěno, že díky emisím z použitých stavebních materiálů, dosahují koncentrace čpavku v jednom ze sledovaných depozitářů až stonásobně vyšších hodnot ve srovnání s venkovním prostředím. Do vzduchotechniky byly proto následně instalovány speciální filtry, díky kterým se podařilo trvale zlepšit kvalitu ovzduší v tomto depozitáři a snížit koncentraci čpavku na téměř nulovou hodnotu.

V rámci řešení projektu bylo také provedeno srovnání v restaurátorské praxi běžně užívaných způsobů mechanického čištění papírových dokumentů a artefaktů. Následně byl vydán soubor doporučení, jehož hlavním cílem je předejít nešetrnému zásahu a tím nenávratnému poškození cenných památek.

Při posuzování dlouhodobého vlivu prostředí byly pomocí spektroskopického měřicího systému porovnávány hodnoty vlastností odrážející chemické poškození papíru, a to u identických knih z 15. a 18. století, které byly po staletí uložené v Národní knihovně v Praze, v depozitářích v Teplicích a ve Zlaté Koruně. Vyšší stupeň poškození byl pozorován u svazků uskladněných v Praze, kde byla také prokázána nejvyšší úroveň znečištění. Výsledky tak opět potvrzují, že kvalita vnitřního prostředí, ve kterém jsou knihovní a archivní fondy uloženy, má výrazný vliv na jejich stav.

Kontakt: Ing. Jiří Smolík, CSc., smolikaticpf [dot] cas [dot] cz