Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace - interakce s biomolekulami a biomembránami

Trvání: 
01.01.2015 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
15-05903S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Čermák Jan
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzity J. E. Purkyně, PřF
Anotace: 

Projekt je zaměřen na vývoj nových typů glykodendrimerů, založených na karbosilanovém jádru povrchově dekorovaném (oligo)sacharidy a studium jejich interakcí s modelovými lipidickými dvojvrstvami a biomolekulami (anti-sense oligonukleotidy, amyloidní a prionické peptidy) pomocí komplexních biofyzikálních metod a počítačového modelování. Syntetickými postupy bude připravena knihovna dendrimerů, lišících se v generaci, typu modifikace (maltóza, maltotrióza, maltohexóza) a nábojem (negativní, pozitivní, neutrální). Interakce dendrimerů s červenými krvinkami, modelovými lipidickými membránami a buněčnými liniemi bude studována s cílem odhalit jejich toxicitu a související mechanismy na molekulární úrovni. Dále bude studována interakce dendrimerů s amyloidními a prionickými peptidy a rovněž s anti-sense oligonukleotidy s cílem definovat jejich biomedicínský potenciál.